Unagitsuri Osakaya

うなぎつり 大阪屋

查看地图

住址

62 Saikamachi, Wakayama

和歌山県 和歌山市 雑賀町 62

以当地语言显示的名称/地址

  • うなぎつり 大阪屋 Unagitsuri Osakaya
  • 住址 和歌山県 和歌山市 雑賀町 62 62 Saikamachi, Wakayama
  • 以当地语言显示的名称/地址
Last updated: 2021-02-02

附近的地方